DZIAŁAMY Z PASJĄ

Gminny Ośrodek Kultury w Piątku jest instytucją zajmującą się działalnością kulturalną na terenie Gminy Piątek. Swoją działalność rozpoczął w ….. r.
Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek …. mieszczący się przy ulicy Strażackiej 3 w Piątku.
Dyrektorem GOK-u jest Dariusz Struszczak.
GOK działa jako samorządowa instytucja kultury i realizuje różne dziedziny sztuki w sferze działalności edukacyjnej, artystycznej, rozrywkowej, społeczno-kulturalnej. Działania te są prowadzone w oparciu o roczny plan założeń artystycznych.
Gminny Ośrodek Kultury stale dąży do inicjowania przedsięwzięć służących wykorzystaniu kreatywnych funkcji kultury, a przy tym pozyskania jak największej liczby uczestników realizowanych przedsięwzięć. Działamy z pasją, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami. Prowadzimy działalność promocyjną Gminy i Regionu. Rozpowszechniamy, rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców Gminy prowadząc cykl bardzo zróżnicowanych zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności. Kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Nasze cele:
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów (warsztaty plastyczne i zajęcia teatralne)
- kształtowanie postaw społecznie pożądanych
- aktywny udział i pomoc w organizacji imprez okolicznościowych
- współpraca i wspieranie KGW i Stowarzyszeń działających ba terenie Gminy
- współpraca z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Piątek
- zapobieganie zjawisku patologii społecznej poprzez (zagospodarowanie czasu wolnego także podczas wakacji i ferii, prelekcje i warsztaty profilaktyczne)
- promowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej (fitness, zumba)
- współpraca z Ośrodkami Kultury z ościennych gmin
- współpraca z Urzędem Gminy w zakresie promocji

Gminny Ośrodek Kultury stwarza możliwości poszerzania intelektu i pogłębiania wrażliwości oraz rozwijania umiejętności, aktywności i twórczej postawy.